dıyetyapp

KULLANICI SÖZLEŞMESİGiriş, Sunulan Hizmet, Hukuki Nitelik

MADDE 1

İşbu kullanıcı sözleşmesi, Diyetyapp tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir. Kullanıcının Diyetyapp’a üye olurken bu sözleşmeyi onayladığı veya Diyetyapp’tan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşme hükümlerine uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

Diyetyapp, işbu sözleşme hükümlerini tek taraflı değiştirme hakkını haizdir.

Diyetyapp, içeriğini danışan ile diyetisyenin kendi aralarında oluşturdukları danışma hizmetinin, taraflarca mobil uygulama üzerinden yürütülmesini ve kullanılmasını sağlar. Bu kapsamda Diyetyapp, yönetmeliğin 6/4 maddesine göre aracı hizmet sağlayıcıdır.

Tanımlar

MADDE 2

İşbu şözleşmede kullanılan;

Diyetyapp: Üyelerin/kullanıcıların bir diyetisyene ulaşıp doğrudan tavsiye veya hizmet talep etmelerini sağlayan; diyetisyenlerin ise yeni danışanlara ulaşabilmelerini yahut mevcut danışanlarına bu sözleşmede belirtilen belirli bazı mobil hizmetleri sunmasını sağlayan danışman platformu niteliğindeki mobil uygulamayı;

Diyetisyen: Kullanıcılara danışma hizmeti sağlamak için mobil uygulama üzerinden profil oluşturan ve işbu sözleşmeyi onaylayan gerçek kişiyi;

Danışan( veya üye): Danışma hizmeti talebiyle üye diyetisyenlerle mobil uygulama üzerinden iletişime geçen gerçek veya tüzel kişiyi;

Kullanıcı: Üye diyetisyenlerin ilk defa Diyetyapp aracılığı ile ulaşıp hizmet verdiği danışanlarının dışında kalan; diyetisyenin Diyetyapp’tan satın aldığı hizmet paketleri kapsamında hesabına ekleyerek Diyetyapp’ın bazı hizmetlerinden faydalanmasını sağladığı kişileri;

Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i İfade eder.

Sorumluluk

MADDE 3

Üye/kullanıcı, Diyetyapp üzerinden hizmet sağlayan diyetisyenlerin Diyetyapp’ın temsilcisi veya çalışanı olmadığını kabul ve beyan eder. Bir diyetisyenin profiline eklediği kimlik bilgilerini, lisans belgelerini, mesleki yeterlilik belgeleri ve diğer bilgileri doğrulamaktan üye/kullanıcı sorumludur. Diyetyapp’ın güvenilirliği sağlamak amacıyla diyetisyenlerin diploma numaralarını kontrol etmesi, onu sorumlu hale getirmez ve üyenin bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üye, herhangi bir diyetisyenin bir eylemi ve/veya ihmalinden dolayı Diyetyapp’ı sorumlu tutmayacağını beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4

Diyetisyenler, Diyetyapp’ın çalışanı değildir. Bu nedenle Diyetyapp; bir diyetisyen tarafından sağlanan herhangi bir tavsiyenin kalitesini veya uygunluğunu kontrol etme sorumluluğu altında değildir. Diyetisyenlerin sağladığı danışma hizmeti, yüz yüze yapılan muayenenin yerine geçemez. Diyetyapp, danışanın fiziksel muayene ve karşılıklı görüşme ile hizmet almasını tavsiye eder.

Diyetyapp, diyetisyenlerin sağladığı danışma hizmetinin güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularda hiçbir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır.

Üyelik Sistemi, Hak ve Yükümlülükler

1.Danışan (veya üye) Bakımından

MADDE 5

Üye, kayıt formunda belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt etmiş sayılır. Diyetyapp, bilgilerin yanlış olduğuna kanaat getirmesi durumunda herhangi bir üyenin hesabını feshetme hakkını saklı tutar.

Üye, şifre ve kullanıcı adı gibi hesabıyla ilgili bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Herhangi bir hesap ile gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden hesap sahibi üye sorumludur.

Üyelerin Diyetyapp’ta; hakaret, küfür, tehdit gibi hukuka aykırı beyanlarda bulunması; herhangi bir istenmeyen e-posta veya bülten göndermesi; fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal edici fiillerde bulunması yasaktır. Üyeler Diyetyapp üzerinden, suç teşkil eden hiçbir faaliyette bulunamazlar. Üyeler, diğer üyeleri veya diyetisyenleri, profillerindeki bilgileri kullanmak suretiyle takip veya taciz edemezler.

Üyeler, başka üyelerin Diyetyapp aracılığı ile gerçekleştirdiği ve bu sözleşme hükümlerine veya muhtelif kanun hükümlerine aykırı fiillerinden dolayı uğradıkları zarardan, Diyetyapp’ı ve temsilcilerini sorumlu tutmayacaklarını taahhüt eder.

Diyetyapp, üyelere bildirimde bulunmak suretiyle veya bildirimde bulunmadan, Diyetyapp’ın herhangi bir hizmet bölümünü geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya kaldırabilir.

Danışanlar(üyeler), Diyetyapp aracılığı ile ulaştığı diyetisyenler ile, daha düşük bir fiyata anlaşmak amacıyla veya Diyetyapp’ı dışarıda bırakarak komisyon ücreti ödememek amacıyla iletişime geçmeyeceğini beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, diyetisyenler ile yaptıkları sözleşmede Diyetyapp ın hiç bir sıfatla taraf olmadığını kabul ederler.

Üye, kayıt formunda belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt etmiş sayılır. Diyetyapp, bilgilerin yanlış olduğuna kanaat getirmesi durumunda herhangi bir üyenin hesabını feshetme hakkını saklı tutar.

Üye, şifre ve kullanıcı adı gibi hesabıyla ilgili bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Herhangi bir hesap ile gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden hesap sahibi üye sorumludur.

Üyelerin Diyetyapp’ta; hakaret, küfür, tehdit gibi hukuka aykırı beyanlarda bulunması; herhangi bir istenmeyen e-posta veya bülten göndermesi; fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal edici fiillerde bulunması yasaktır. Üyeler Diyetyapp üzerinden, suç teşkil eden hiçbir faaliyette bulunamazlar. Üyeler, diğer üyeleri veya diyetisyenleri, profillerindeki bilgileri kullanmak suretiyle takip veya taciz edemezler.

Üyeler, başka üyelerin Diyetyapp aracılığı ile gerçekleştirdiği ve bu sözleşme hükümlerine veya muhtelif kanun hükümlerine aykırı fiillerinden dolayı uğradıkları zarardan, Diyetyapp’ı ve temsilcilerini sorumlu tutmayacaklarını taahhüt eder.

Diyetyapp, üyelere bildirimde bulunmak suretiyle veya bildirimde bulunmadan, Diyetyapp’ın herhangi bir hizmet bölümünü geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya kaldırabilir.

Danışanlar(üyeler), Diyetyapp aracılığı ile ulaştığı diyetisyenler ile, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Diyetyapp’ı dışarıda bırakarak komisyon ücreti ödememek amacıyla iletişime geçmeyeceğini beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, diyetisyenler ile yaptıkları sözleşmede Diyetyapp ın hiç bir sıfatla taraf olmadığını kabul ederler.

2.Diyetisyen Bakımından

MADDE 6

Diyetyapp’ta diyetisyen olarak danışma hizmeti vermek isteyen kullanıcılar, lisans diploma numaralarını Diyetyapp ile paylaşmak zorundadır. Bu ve benzeri bilgiler gizlilik politikası gereği güvence altındadır ve izinsiz üçünçü kişilerle paylaşılmaz.

Diyetyapp, üye diyetisyenlerin sunduğu hizmetin sağlayıcısı ya da alıcısı değildir. Hizmetlerin sağlanması ve satışı, diyetisyenin sorumluluğundadır. Diyetyapp, vermiş olduğunuz hizmetten dolayı ortaya çıkan ve/veya çıkacak zararlardan, dolaylı veya dolaysız sorumlu değildir.

Diyetisyenler, Diyetyapp’ın çalışanı değildir ve işbu sözleşmedeki hiçbir hüküm diyetisyen ve Diyetyapp arasında bir ortaklık veya çalışan ilişkisi oluşturmaya yönelik yorumlanamaz. Diyetyapp, diyetisyenlere herhangi bir gelir payı, sosyal güvenlik hakkı veya kazançlarının vergilerini ödemek veya sağlamakla yükümlü değildir. Diyetisyen Diyetyapp aracılığı ile elde ettiği gelirin vergilendirmesinden tek başına sorumludur.

Diyetisyen, kayıt formunda belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt etmiş sayılır. Diyetyapp, bilgilerin yanlış olduğuna kanaat getirmesi durumunda herhangi bir diyetisyenin hesabını feshetme hakkını saklı tutar.

Diyetisyen, şifre ve kullanıcı adı gibi hesabıyla ilgili bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Herhangi bir hesap ile gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden hesap sahibi diyetisyen sorumludur. Üçüncü bir kişinin, bilginiz dahilinde veya bilginiz olmadan, hesabınızı kullanmasından kaynaklı zararlardan Diyetyapp sorumlu değildir.

Diyetisyen, uzman olduğu alanlarda görüş, fikir ve tavsiye sunacağını; uzman olmadığı alanlarda görüş, fikir ve tavsiye sunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Diyetisyen, mesleki mevzuat gereğince vermeye yetkili olduğu danışma hizmetini aşan tavsiye ve önerilerden kaçınmak zorundadır.

Diyetisyen, danışma hizmeti içerisinde ilaç uygulamasına yer veremez. Danışanın fiziksel muayenesini gerektiren durumlar için görüş,düşünce ve öneri verilemez.

Diyetisyenlerin tavsiye niteliğindeki diyet listelerini hazırlamadan önce, danışandan gerekli tıbbi tahlil veya tetkiklerin sonuçlarını en azından dijital ortamda isteyip, bu sonuçlara göre liste hazırlamaları şiddetle tavsiye olunur. Diyetyapp buna ilişkin belge ve/veya fotoğraf iletme hizmetini sağlamaktadır.

Diyetisyen, Diyetyapp aracılığı ile ulaştığı danışanlara yalnızca Diyetyapp aracılığı ile hizmet sağlayacağını taahhüt eder. Bu hükmün ihlali durumunda Diyetyapp, her türlü yasal yollara başvuru hakkını saklı tutar. Diyetyapp bu gibi durumların tespiti için gerekli önlemleri alır.

Diyetisyenler, Diyetyapp’ın aracılığı olmaksızın ulaştığı veya halihazırdaki danışanlarından 3 tanesine Diyetyapp üzerinden komisyon ücreti ödemeksizin hizmet verebilir. 3 danışandan sonrakiler ücretlendirilir. Diyetyapp bu uygulamayı tek başına kaldırabilir veya sayıyı değiştirebilir.

Diyetisyen, hazırlaması gereken tavsiye niteliğindeki diyet listesini en geç 3 gün içerisinde hazırlamak zorundadır.

Diyetisyenlerin Diyetyapp’ta; hakaret, küfür, tehdit gibi hukuka aykırı beyanlarda bulunması; herhangi bir istenmeyen e-posta veya bülten göndermesi; fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal edici fiillerde bulunması yasaktır. Diyetisyenler, Diyetyapp üzerinden, suç teşkil eden hiçbir faaliyette bulunamazlar. Diyetisyenler, diğer üyeleri veya diyetisyenleri, profillerindeki bilgileri kullanmak suretiyle takip veya taciz edemezler.

Diyetyapp şikayet durumlarında veya gerekli gördüğü hallerde diyetisyen ile danışan arasındaki iletişimin denetlenmesi hakkına sahiptir.

Sunulan Hizmetler

1. Danışan(veya üye) Bakımından

MADDE 7

Danışan üyelik işlemlerini tamamladıktan ve işbu sözleşmeye onay verdikten sonra Diyetyapp’ın diyetisyen listesindeki diyetisyenler ile mesaj yoluyla iletişime geçerek danışma hizmeti satın alınması, kişiye özel diyet listesi hazırlanması ve bunların şartları hususunda görüşmeler yapabilir.

Diyetisyenlerin sundukları hizmete ilişkin fiyatlandırmalar diyetisyen tarafından belirlenmektedir. Danışan, herhangi bir diyetisyen ile anlaşmaya vardıktan ve işbu sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümlerince ödeme işlemini tamamladıktan sonra, Diyetyapp tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilecektir;

*Diyetisyeni ile Diyetyapp üzerinden mesaj yolu ile her an iletişim kurabilmek,

*Diyet listesinin hazırlanabilmesi için diyetisyen tarafından istenecek tahlil sonucu, doktor raporu ve benzeri her türlü belgeyi belirlenen dosya formatında Diyetyapp üzerinden ulaştırabilmek,

*Diyetisyeninin hazırladığı kişiye özel diyet listesini edinmek,

Hazırlanan diyet listesindeki yemek düzenine uygun olarak Diyetyapp danışana çeşitli bildirimler gönderecek ve danışanın diyet düzenini kurmasına yardımcı olacaktır.

Detoks Paketleri

MADDE 8

Danışanlar, Diyetyapp’ın detoks paketleri bölümünde listelenen hazır diyet listelerinden dilediklerini satın alıp kullanabilir.

Detoks paketleri, isteyen her bir diyetisyenin ayrı olarak 7 günlük olacak şekilde düzenlediği hazır diyet listeleridir. Detoks paketlerinin fiyatları diyetisyenler tarafından belirlenir. Detoks paketi satın alan danışana diyet listesi, detoks paketini hazırlayan diyetisyenin belirlediği diyet başlangıç gününde teslim edilir. (Örnek: Çarşamba günü detoks paketi satın alan danışanın diyet listesi, başlangıç günü Pazartesi ise Pazartesi günü teslim edilir.)

Diyetyapp, detoks paketleri listesindeki her bir detoks paketini düzenleyeceği kampanyalar çerçevesinde kendi belirleyeceği herhangi bir danışana ücretsiz kullandırma hakkına sahiptir.

2. Diyetisyen bakımından

Yalnızca Teknoloji Altyapısını Kullanmak İstiyorum

MADDE 9

Diyetisyenler Diyetyapp’ın sunduğu yeni danışanlara ulaşma hizmetinden faydalanmaksızın mevcut danışanlarının Diyetyapp’ın diğer başlıca hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayabilirler. (Bir diyetisyenin Diyetyapp aracılığı dışında ulaştığı mevcut bütün danışanları “kullanıcı” olarak adlandırılır)

Diyetisyenlerin yalnızca teknoloji altyapısından faydalanabilmeleri için Diyetyapp tarafından hazırlanan paketlerden herhangi birini satın alması ve satın aldığı paketin öngördüğü sayıda danışanını hesabına eklemesi gerekmektedir.

Diyetyapp; yalnızca teknoloji altyapısını kullanan diyetisyenler ile bu hizmetten faydalandırdığı danışanları(kullanıcılar) arasındaki ücret ilişkisinin kesinlikle tarafı değildir. Diyetyapp’ın buradaki sorumluluğu diyetisyenin eklediği kullanıcıların Diyetyapp’ın bazı hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktan ibarettir. Diyetyapp, kullanıcıların faydalanabileceği hizmetlerin hangileri olacağını tek taraflı olarak belirleme hakkına sahiptir.

Yeni Danışanlara Ulaşmak İstiyorum

MADDE 10

Diyetisyenler dilerlerse Diyetyapp’ın diyetisyen listesinde kendilerine bir profil oluşturarak Diyetyapp’ın sunduğu sınırsız sayıda danışana ulaşma imkanından faydalanabilirler. Diyetisyenler, iş bu sözleşmenin 7. maddesi çerçevesinde kendilerine ulaşan danışanlar ile mesaj yoluyla iletişime geçerek diledikleri şekilde hizmet sunabilirler.

Profil oluşturup diyetisyen listesine kaydolmak ve danışanlar ile mesaj yolu ile iletişim kurmak ücretsizdir.

Diyetisyen, sunacağı hizmete ilişkin ücretlendirmeyi tamamen kendi belirleyeceği fiyat üzerinden yapar.

Bir danışan ile belirli bir ücret üzerinden anlaşan diyetisyen, danışana uygulama üzerinden anlaştıkları bedelde bir teklif gönderir. Danışanın teklifi onaylayıp işbu sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümlerince ödeme yapmasından sonra diyetisyen danışma hizmetini sunmaya; yahut diyet listesi sunulması hususunda anlaşmışlarsa, diyet listesini hazırlamaya başlar. Diyet listesinin teslim süresi ve teslim edilmemesi durumunda ücretin akıbetine ilişkin hususlar “Ücret ve Ödemeler” bölümünde belirtilmiştir. Hem diyetisyenin hem de danışanın menfaatlerinin maksimum düzeyde korunması Diyetyapp’ın temel prensiplerindendir.

Diyetisyen; danışanın bu madde uyarınca yapacağı ödemenin, işbu sözleşme hükümlerince yüzdelik olarak belirlenecek bir kısmını Diyetyapp’a komisyon olarak bırakmayı kabul eder.

Bu madde uyarınca yeni danışanlara ulaşan diyetisyen, dilerse aynı zamanda teknoloji altyapısı paketlerinden satın alarak yukarıdaki 9.madde hükümlerine göre, mevcut danışanlarının da Diyetyapp’ın hizmetlerinden faydalanmasını sağlayabilir.

Ücret ve Ödemeler

1.Danışan(veya üye) Bakımından

MADDE 11

Danışan ve diyetisyen arasındaki bütün danışma hizmetleri, çevrimiçi veya çevrimdışı olup olmadığına bakılmaksızın, Diyetyapp aracılığı ile sağlanmış kabul edilir ve ücretlendirilir.

Danışanlar, bir diyetisyen ile kararlaştırılan fiyatlandırma şartlarına uymayı ve diyetisyenlerce sağlanan bir hizmetin tüm ücretlerini Diyetyapp’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Diyetyapp üzerinden kredi kartı, banka kartı veya havale yoluyla ödeme yapılabilir. Ödemeler bulunduğunuz ülkenin para birimiyle gerçekleştirilir.

Ödemelerde ve danışma hizmeti sürelerinde kullanılan “aylık” tabirinden 30 gün değil, 4 hafta anlaşılır.

Ödeme yapacak olan üye, bildirdiği tüm kredi kartı ve ödeme bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu ve kartı kullanmaya ehil ve yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Diyetyapp, danışan tarafından girilen ödeme bilgilerini doğruladıktan sonra, ödeme işlemini tamamlamak için diyetisyenin diyet listesini hazırlama anına kadar bekler. Diyet listesi hazırlanıp teslime hazır hale geldiğinde, ödeme için belirtilen hesap veya karttan para transferi tamamlanır.

2.Diyetisyen Bakımından

MADDE 12

Diyetisyenler, işbu sözleşmenin kabulü ile, danışanlara sundukları hizmet için kararlaştırdıkları aylık ücretin %15’ini Diyetyapp’a komisyon ücreti olarak bırakmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

İşbu sözleşmenin 6. maddesinin 10. fıkrası gereğince davet edilip ücretsiz hizmet verilebilecek 5 danışandan sonraki her bir davetli danışan için hizmet bedeli 3 aylık 20 TL’dir.

Diyetyapp ücretlendirmeleri ve/veya komisyon oranını tek taraflı olarak güncelleyebilir/değiştirebilir. Değişiklik durumunda en kısa zamanda bilgilendirme yapılacaktır.

Ödemelerde ve danışma hizmeti sürelerinde kullanılan “aylık” tabirinden 30 gün değil, 4 hafta anlaşılır.

Yukarıdaki 7. madde hükmü gereği ödemenin tamamı danışan tarafından Diyetyapp’a yapılır. Komisyon ücreti ödenen meblağ üzerinden kesilir. Daha sonra Diyetyapp’ın devlete ödemekle yükümlü olduğu vergi miktarı düşülür ve kalan miktar diyetisyene ödenir.

Kararlaştırılan ücretin diyetisyene ait kısmı, paranın Diyetyapp’a ulaşmasından itibaren 21 gün sonraki ilk Çarşamba günü diyetisyene ödenir. Diyetyapp bu süreye uymak için azami çabayı göstereceğini taahhüt eder ancak öngörülemeyen hallerden ötürü gecikmeler yaşanabilir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeksizin bilgilendirme yapılacaktır.

Cayma Hakkı ve Sözleşmeden Dönme

MADDE 13

Önemle belirtmek isteriz ki diyetisyen, işbu sözleşmenin danışan tarafından onaylanması anından itibaren danışma hizmetinin ifasına başlayacağından dolayı; Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinin (h) benti uyarınca danışan tarafından CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ.

Danışanın, ayıplı ifadan doğan ve diyetisyene karşı kullanabileceği hakları saklıdır.

Telif Hakkı

MADDE 14

Diyetyapp mobil uygulaması ile sunulan tüm yazılı veya görsel materyallerin, hizmetin ulaştırılması ile ilgili metodların ve iş modelinin fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi Diyetyapp’tır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

MADDE 15

İşbu kullanıcı sözleşmesinin uygulanmasından çıkacak uyuşmazlıklarda, taraflar öncelikle kendi aralarında anlaşamazlar ise, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşmenin Feshi

MADDE 16

İşbu kullanıcı sözleşmesinin kullanıcılar tarafından ihlal edilmesi durumunda, işbu sözleşmeden doğan talep hakları saklı kalmak üzere, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

Taraflar, işbu kullanıcı sözleşmesini diledikleri zaman sona erdirebilirler